Regulamin


Regulamin

I. Definicje

 1. Regulamin - niniejszy dokument regulujący zasady współpracy pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą
 2. Dostawca - firma PHU Team Maciej Treliński z siedzibą na ul Świętokrzyskiej 52a w Pabianicach NIP 7311821694 będąca właścicielem Serwisu, dostarczająca jego funkcjonalności Użytkownikom
 3. Serwis – strona internetowa umieszczona pod domeną www.eusluga.com oraz aplikacje mobilne dostarczone przez Dostawcę służące do zarządzania usługami Usługodawców i rezerwacjami dokonanymi przez Klientów
 4. Panel Usługodawcy – panel administracyjny umieszczony pod adresem www.panel.eusluga.com pozwalający Usługodawcy zarządzać usługami oraz Rezerwacjami dokonanymi przez Klientów
 5. Panel Klienta – panel administracyjny pozwalający Klientowi zarządzać dokonanymi przez siebie Rezerwacjami
 6. Klient – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu w celu korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawców
 7. Zarejestrowany Klient - Klient, który dokonał rejestracji w Serwisie
 8. Usługodawca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową i utworzyła Konto w Serwisie dla siebie jako usługodawcy
 9. Użytkownik – Klient, Zarejestrowany Klient lub Usługodawca
 10. Rejestracja – proces, w wyniku którego Użytkownik otrzyma dostęp do Panelu Usługodawcy lub Panelu Klienta, polegający na podaniu danych niezbędnych do świadczenia/korzystania z usług możliwych do zakupu przez Serwis i akceptację zapisu ww. danych w bazie danych Serwisu
 11. Konto - konto w Serwisie założone podczas procesu Rejestracji
 12. Dane Dostępowe – dane pozwalające przeprowadzić proces Logowania do Panelu Usługodawcy lub Panelu Klienta (login, hasło),
 13. Logowanie – proces uzyskiwania dostępu do Panelu Usługodawcy lub Panelu Klienta polegający na podaniu poprawnych Danych Dostępowych przypisanych do danego Usługodawcy lub Zarejestrowanego Klienta,
 14. Profil Usługodawcy – profil stworzony przez Usługodawcę w Serwisie podczas Rejestracji. Zawiera informacje przewidziane przez Serwis jako niezbędne do prowadzenia sprzedaży Usług,
 15. Usługa, Usługi – usługi oferowane za pomocą Serwisu przez Usługodawców,
 16. Rezerwacja – dokonanie rezerwacji Usługi przez Klienta lub Zarejestrowanego Klienta za pomocą Serwisu,
 17. Okres Promocyjny - okres, w którym korzystanie z funkcjonalności Serwisu jest darmowe.

II. Warunki ogólne

 1. Dostawca określa długość trwania Okresu Promocyjnego do 31.12.2016
 2. Poprzez Rejestrację Użytkownik akceptuje Regulamin oraz warunki Licencji
 3. Użytkownikowi nie wolno kopiować, modyfikować i rozpowszechniać oraz reprodukować całości lub części Serwisu
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Użytkownik zobowiązany jest do niepodejmowania działań zakłócających pracę Serwisu lub działających na jego szkodę
 5. Użytkownik uzyskuje dostęp do funkcjonalności i treści Serwisu po podaniu danych Dostępowych podczas procesu logowania
 6. Użytkownik nie może umożliwiać osobom trzecim dostępu do Serwisu. Za poufność i bezpieczeństwo swojego Konta odpowiedzialny jest wyłącznie Użytkownik
 7. Użytkownik nie może przetwarzać ani wykorzystywać danych osobowych pozostałych Użytkowników, które zostaną mu udostępnione podczas korzystania z Serwisu
 8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem z Serwisu oraz za treści umieszczone w swoim Koncie, Profilu oraz w Serwisie. Naruszenie prawa przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu, zwalnia Serwis z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich. Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia w stosunku do Serwisu szkody oraz wszelkich kosztów, jakie Serwis poniesie w przypadku naruszenia prawa, zasad korzystania z Serwisu lub Regulaminu przez Użytkownika
 9. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej. Skorzystanie z usług Dostawcy za pośrednictwem Serwisu wymaga aktywnego połączenia z Internetem. Korzystanie z Serwisu na urządzeniu mobilnym wymaga dysponowania sprawnym urządzeniem mobilnym. Użytkownik we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność powinien zadbać o spełnienie wymogów technicznych urządzenia mobilnego, jego konfigurację, aktualność oprogramowania oraz o dostęp do Internetu. Koszty zakupu urządzenia mobilnego, innych urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz koszty połączenia z Internetem, ponosi w całości Użytkownik

III. Usługodawca

 1. Usługodawcą może być podmiot posiadający osobowość prawną lub osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych
 2. Poprzez Rejestrację Usługodawca wyraża zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem Serwisu powiadomień związanych z korzystaniem z Serwisu oraz jego funkcjonowaniem, w szczególności związanych z dokonaną Rezerwacją
 3. Wszelkie dane i informacje udostępniane są przez Usługodawcę dobrowolnie. Usługodawca wprowadzając dane do Serwisu oświadcza, że jest uprawniony do ich umieszczenia i swoim działaniem nie narusza praw osób trzecich. Usługodawca powinien powstrzymać się od umieszczenia danych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz informacji sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami
 4. Usługodawca wyraża zgodę na to, że dane osobowe oraz inne dane i informacje udostępnione przez niego w Serwisie będą dostępne dla Klientów, Zarejestrowanych Klientów, Serwisu oraz Dostawcę
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem z Serwisu oraz za treści umieszczone w swoim Koncie, Profilu oraz w Serwisie. Naruszenie prawa przez Klienta podczas korzystania z Serwisu, zwalnia Serwis z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich. Klient zobowiązany jest do pokrycia w stosunku do Serwisu szkody oraz wszelkich kosztów, jakie Serwis poniesie w przypadku naruszenia prawa, zasad korzystania z Serwisu lub Regulaminu przez Klienta

IV. Klient

 1. Klientem może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 15 lat i posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego na utworzenie Konta. Dokonując Rezerwacji osoba niepełnoletnia oświadcza, że posiada zgodę, o której mowa powyżej
 2. Poprzez Rejestrację Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych przy Rejestracji i otrzymywanie za pośrednictwem Serwisu powiadomień związanych z korzystaniem z Serwisu oraz jej funkcjonowaniem, w szczególności związanych z dokonaną Rezerwacją
 3. Klient zobowiązany jest do podawania danych pozwalających Usługodawcy na kontakt w sprawie dokonanej rezerwacji
 4. Wszelkie dane i informacje udostępniane są przez Klienta dobrowolnie. Klient wprowadzając dane do Serwisu oświadcza, że jest uprawniony do ich umieszczenia i swoim działaniem nie narusza praw osób trzecich. Klient powinien powstrzymać się od umieszczenia danych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 5. Klient wyraża zgodę na to, że dane osobowe oraz inne dane i informacje udostępnione przez niego w Serwisie będą dostępne dla Usługodawców, Serwisu oraz Dostawcy,
 6. Klient wyraża zgodę na to, że Usługodawcy będą kontaktować się z nim bezpośrednio na podany przez Klienta podczas Rejestracji lub dokonywania Rezerwacji adres email lub nr telefonu

V. Zakres usług Serwisu

 1. Dostawca udziela Klientom dostępu do Serwisu umożliwiającego nawiązanie kontaktu pomiędzy Klientem a Usługodawcą w celu rezerwacji możliwości wykonania Usługi. Dokonanie Rezerwacji oznacza zawarcie umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem. Fizyczne wykonanie usługi polega na dostarczeniu Klientowi Usługi przez Usługodawcę na zasadach analogicznych do zasad świadczenia usług bez pośrednictwa Serwisu (z pominięciem promocji dostępnych za pomocą Serwisu oraz możliwości ustanowienia przez Usługodawcę potrzeby płacenia podczas Rezerwacji zaliczki zabezpieczającej Usługodawcę przed stratą wynikłą z niepojawienia się Klienta w umówionym terminie i miejscu)
 2. Rezerwacja może zostać odwołana przez Klienta lub Usługodawcę
 3. Dostawca w celu umożliwienia Klientom dokonywania Rezerwacji Usług udziela Klientom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania z Serwisu, ograniczonej do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, licencji na korzystanie z Serwisu (dalej „Licencja”)
 4. Dostawca jedynie udostępnia Serwis w celu umożliwienia nawiązania kontaktu oraz Rezerwacji możliwości odbycia Usługi, nie jest stroną tych umów, nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klientów za należyte wykonanie umowy, jak również nie ponosi odpowiedzialności wobec Usługodawców za dokonanie płatności za Usługę (za wyjątkiem zaliczki tytułem dokonania Rezerwacji w serwisie, którą dany Usługodawca może włączyć na swoim Profilu),
 5. Klientom i Usługodawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zapewnienia stałej i nieprzerwanej dostępności Serwisu, a także jakiekolwiek roszczenia z tytułu wyłączenia funkcjonowania Serwisu

VI. Warunki zawierania i rozwiązywania umowy

 1. Warunkiem zawarcia umowy Usługodawcy z Dostawcą jest wypełnienie formularza rejestracyjnego w Serwisie
 2. Usługodawca ma prawo do korzystania ze swojego konta w okresie aktywacji w ramach jego pełnych możliwości technicznych, nie może natomiast umieszczać materiałów zabronionych prawem oraz treści pornograficznych),
 3. Poza Okresem Promocyjnym Dostawca pobiera od Usługodawców opłatę za dostarczanie funkcjonalności Serwisu oraz może pobierać Opłatę Rezerwacyjną od Klientów dokonujących Rezerwację. O pobraniu Opłaty Rezerwacyjnej Klient jest informowany podczas składania Rezerwacji
 4. Po zamknięciu okresu rozliczeniowego Dostawca wystawia Usługodawcy rachunek/fakturę w formie elektronicznej, do pobrania w Panelu Usługodawcy lub wysłania na adres email Usługodawcy
 5. Usługodawca oraz Dostawca mają prawo do wypowiedzenia Umowy w dowolnym momencie
 6. Rezygnacja Usługodawcy z usług Serwisu odbywa się poprzez wysłanie oświadczenia o zakończeniu korzystania z usług na adres emailowy biuro@eusluga.com
 7. Dostawca zobowiązuje się do stabilnego świadczenia usługi w okresie opłaconego okresu rozliczeniowego

V. Rezerwacja Usługi porzez Klienta

 1. Za pośrednictwem Serwisu Klient może dokonać Rezerwacji Usługi. Rezerwacja Usługi potwierdzana jest przez Usługodawcę manualnie lub automatycznie za pośrednictwem Serwisu. Klient otrzymuje powiadomienie o potwierdzeniu Rezerwacji
 2. Poprzez Rezerwację Usługi i jej potwierdzenie przez Usługodawcę dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą, której wykonanie regulują właściwe przepisy prawa, z zastrzeżeniem możliwości anulowania Rezerwacji przez Klienta lub Usługodawcę
 3. Rezerwacja Usługi może zostać anulowana przez Klienta lub Usługodawcę. Anulowanie Rezerwacji jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy przez Klienta, którego skutki regulują właściwe przepisy prawa
 4. Anulowanie Rezerwacji oznacza stratę opłaty rezerwacyjnej (jeżeli takowa została pobrana)
 5. Jeżeli Usługodawca nie dokona manualnego potwierdzenia Rezerwacji w ciągu 24 godzin od jej otrzymania, jest to równoznaczne z brakiem potwierdzenia Rezerwacji i Rezerwacja taka zostaje automatycznie anulowana. Klient otrzymuje powiadomienie o anulowaniu Rezerwacji

VI. Uprawnienia i odpowiedzialność Serwisu

 1. W przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń do Serwisu lub też żądania udostępnienia danych Klienta przez uprawnione organy lub przez podmiot zamierzający dochodzić roszczeń, Dostawca jest uprawniony do zapoznania się ze stanem faktycznym oraz do ewentualnego zabezpieczenia i przekazania danych Klienta i innych informacji zamieszczonych w Serwisie, niezbędnych do realizacji i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub spełnienia żądań
 2. Dostawca jest uprawniony do przeniesienia praw do Serwisu na osobą trzecią wraz z bazą danych Klientów
 3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za
  1. przerwy w funkcjonowaniu Serwisu
  2. funkcjonowanie systemów teleinformatycznych oraz sieci telekomunikacyjnych dostarczanych przez podmioty trzecie
  3. problemy lub utrudnienia techniczne związane z działaniem sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego, które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie z Serwisu lub z usług oferowanych za jego pośrednictwem,
  4. autentyczność, rzetelność, poprawność i kompletność danych i informacji zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników oraz przekazywanych pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu
  5. szkody spowodowane przez Użytkowników w związku z funkcjonowaniem Serwisu lub ich działalnością w niej, w tym związane z naruszeniem przez nich Regulaminu, nieuprawnionym wykorzystaniem danych udostępnionych za pośrednictwem Serwisu, podaniem danych i informacji nieprawdziwych, niekompletnych, nieaktualnych, lub zaniechaniem ich aktualizacji
  6. szkody spowodowane przez Użytkowników w związku z nienależytym wykonaniem bądź niewykonaniem przez nich umów zawartych za pośrednictwem Serwisu
  7. szkody spowodowane przez Użytkowników poprzez naruszenie praw osób trzecich
  8. szkody spowodowane działaniem osób trzecich
  9. szkody spowodowane w związku ze sprzedażą oraz świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług, w szczególności Usług wykonanych nienależycie, bez zachowania wymaganych standardów, naruszających przepisy prawa lub nieposiadających oferowanych właściwości
  10. szkody spowodowane w związku z brakiem zdolności Użytkowników do zawierania umów za pośrednictwem Serwisu oraz w związku z niewypłacalnością Użytkowników
  11. szkody poniesione przez Klientów w związku z zablokowaniem lub usunięciem z Serwisu Konta
 4. Dostawca ponosi odpowiedzialność wobec Klientów wyłącznie za szkody poniesione przez Klientów na skutek korzystania z Serwisu, które powstały wyłącznie z winy umyślnej Dostawcy
 5. Dostawca jest uprawniony do archiwizowania danych o rezerwacjach starszych niż rok. Po archiwizacji informacje o rezerwacjach będa dostepne na żądanie Usługodawcy
 6. Dostawca jest uprawniony do częściowego lub całkowitego wyłączenia funkcjonowania Serwisu w celu przeprowadzenia jego naprawy lub modernizacji bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Klientów
 7. Dostawca jest uprawniony do udostępnienia podmiotom trzecim Serwisu, w tym udzielenia dostępu do Kont Klientów w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, zapewnienia jego obsługi i przestrzegania postanowień Regulaminu
 8. Dostawca jest uprawniony do powierzenia podmiotowi trzeciemu administracji danymi osobowymi udostępnionymi w Serwisie
 9. Dostawca jest uprawniony do przeniesienia w całości lub w części wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem bez konieczności uprzedniego wyrażenia zgody przez Klientów

VII. Reklamacje

 1. Nieprawidłowości w działaniu Serwisu mogą być reklamowe przez Klientów poprzez stosowne zawiadomienie Dostawcy. Reklamacje należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres email: biuro@eusluga.com
 2. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadkach zawiłych lub gdy rozpoznanie reklamacji nie będzie możliwe w powyższym terminie z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę, Dostawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na rozpoznanie reklamacji
 3. Dostawca zastrzega sobie prawo żądania od reklamującego udzielenia informacji lub wyjaśnień w sytuacji, gdy wymaga tego rozpoznanie reklamacji. Wyjaśnienia lub informacje powinny być udzielone przez Usługodawcę w terminie 7 dni. W przypadku uchybienia temu terminowi dostawca jest uprawniony do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania
 4. Decyzja Dostawcy w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane w postaci tekstu jednolitego wraz z informacją o ich dokonaniu na stronie internetowej http://www.eusluga.com
 2. Nowe brzmienie Regulaminu obowiązuje od dnia opublikowania tekstu jednolitego Regulaminu
 3. Klient może nie zaakceptować zmian Regulaminu poprzez żądanie usunięcia Konta w terminie 7 dni. W przypadku, gdy Konto nie zostanie usunięte przyjmuje się, że Klient zaakceptował zmiany
 4. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.07.2016